Vertraagde WIA-beschikking

03 januari 2024

|

Nieuws

Wat te doen als werkgever bij te late WIA-beschikking
WIA-beoordelingen hebben hoge prioriteit bij het UWV, maar dit heeft nog niet geleid tot een afname van de achterstand. Door een te kort aan keuringsartsen bij het UWV komt het met regelmaat voor dat een werknemer na 104 weken ziekte nog steeds wacht op een WIA-beschikking. Als werkgever sta je voor de vraag: Wat kun je in dit geval doen?

104 weken loondoorbetalingsverplichting

Bij arbeidsongeschiktheid moet de werkgever gedurende 104 weken het loon doorbetalen. Na deze periode, ook bekend als de wachttijd, eindigt de loondoorbetalingsverplichting, tenzij het UWV een loonsanctie oplegt wegens onvoldoende re-integratie inspanningen. Het UWV kan alleen vóór het verstrijken van de wachttijd een loonsanctie opleggen. Als dit toch gebeurt na het verstrijken van de wachttijd kun je als werkgever bezwaar indienen.

Moet een werkgever het loon blijven betalen? 
Na het verstrijken van de wachttijd en zonder opgelegde loonsanctie door het UWV is er geen reden om het loon aan de werknemer te blijven betalen, zelfs als de WIA-aanvraag nog niet is beslist. Het is van belang dat de WIA-aanvraag op tijd wordt ingediend, uiterlijk 11 weken voor het einde van de wachttijd. Als werkgever is het verstandig om de WIA-aanvraag samen met de werknemer in te dienen. Zo kun je er als werkgever voor zorgen dat het volledige re-integratiedossier bij het UWV terecht komt en de aanvraag tijdig wordt ingediend.

Wat kan een werkgever doen bij een vertraagde beslissing?
Volgens de wet moet het UWV binnen 8 weken na ontvangst van de WIA-aanvraag een beslissing nemen. Eventuele verlengingen moeten vóór het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan de werknemer worden gemeld. Als het UWV dit nalaat, kan de werknemer het UWV in gebreke stellen met het formulier "Melden te late beslissing". Houd als werkgever contact met de werknemer en informeer of het UWV de beslistermijn heeft verlengd. Je kunt namens de werknemer het UWV in gebreke stellen, mits de werknemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voorschot op de WIA-uitkering
Vanaf het einde van de wachttijd kan de werknemer een voorschot op de WIA-uitkering ontvangen. Dit helpt de werknemer in zijn levensonderhoud te voorzien totdat de WIA-beschikking is afgegeven. Wijs de werknemer op deze mogelijkheid aangezien het UWV dit niet altijd communiceert. Als de WIA-uitkering niet wordt toegekend kan het UWV het voorschot terugvorderen.

Hoe kan een werkgever het dienstverband beëindigen?

Na 104 weken zonder opgelegde loonsanctie door het UWV is er geen opzegverbod wegens ziekte. Het dienstverband kan dan worden beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Hoewel de transitievergoeding niet wettelijk verplicht is bij beëindiging met wederzijds goedvinden, vergroot het aanbieden ervan de kans op medewerking van de werknemer. De betaalde transitievergoeding kan via de compensatieregeling bij het UWV worden teruggevraagd.

Wat als een werknemer niet wil meewerken aan beëindiging van het dienstverband? 
Een werknemer is niet verplicht mee te werken aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer pas wil instemmen na afgifte van de WIA-beschikking, kun je als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Bewijs van langdurige arbeidsongeschiktheid en gebrek aan herplaatsingsmogelijkheden binnen 26 weken na de UWV-beslissing zijn vereist. Overleg met de bedrijfsarts over een "26-weken-verklaring". Let op: de termijn van 26 weken begint na de datum van de UWV-beslissing en het moet duidelijk zijn dat herplaatsing niet binnen een redelijke termijn mogelijk is.


Heeft u twijfels hoe u een bepaalde casus moet benaderen? Neem hier gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

gerelateerd nieuws

Meer over Healthcare Arbodienst

Aankondiging

15 januari 2024

Samenwerking DELTA Equity Partners

Wij brengen u graag op de hoogte van een belangrijke ontwikkeling binnen onze organisatie. Al ruim 20 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor onze kla..

Lees verder

Nieuws

03 januari 2024

Vertraagde WIA-beschikking

WIA-beoordelingen hebben hoge prioriteit bij het UWV, maar dit heeft nog niet geleid tot een afname van de achterstand. Door een tekort aan keuringsart...

Lees verder

Nieuws

20 december 2023

Het opstellen van een RI&E - veiligheid en welzijn op de werkplek

Eén van de hoekstenen van een gezonde en veilige werkomgeving is het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Dit is niet alleen e...

Lees verder